National Employment Agency

Service Description

Service Provider: Агенция по заетостта , UIC/BULSTAT 121604974

Информация в помощ на заети лица, желаещи да участват в процедура "Ваучери за заети лица"

Условия за предоставяне на услугата

Настоящият проект предоставя възможност на всяко заето лице в България, което е на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, да се включи в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по ключови компетенции - чужд език или дигитална компетентност. Безвъзмездното финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) е в размер на 50 % от стойността на ваучера, като останалите 50 % се доплащат от обучаваното лице.

Допустимите лица са следните: - лица на трудов договор с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта); - лица на трудов договор над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe. Стойностите на ваучерите за обучение са в съответствие с чл.5 ал.3 от ПМС 280/2015г. и са както следва:

Вид обучение Продължителност Номинална стойност на ваучера Средства от ОП РЧР 2014-2020 – 50% Съфинансиране от заетото лице – 50%
Професионална,квалификация за първа степен 300 учебни часа 600,00 лв. 300,00 лв. 300,00 лв.
Професионална квалификация за втора степен 660 учебни часа 1200,00 лв. 600,00 лв. 600,00 лв.
Професионална квалификация за трета степен 960 учебни часа 1800,00 лв 900,00 лв. 900,00 лв.
Професионална квалификация за част от професия по първа квалификационна степен 200 учебни часа 400,00 лв. 200,00 лв. 200,00 лв.
Професионална квалификация за част от професия по втора квалификационна степен 300 учебни часа 600,00 лв. 300,00 лв. 300,00 лв.
Професионална квалификация за част от професия по трета квалификационна степен 600 учебни часа 1125,00 лв. 562,50 лв. 562,50,лв.
Ключова компетентност 2 Чужди езици 300 учебни часа 700,00 лв. 350,00 лв. 350,00 лв.
Ключова компетентност 4 Дигитална компетентност 45 учебни часа 250,00 лв. 125,00 лв. 125,00 лв.

ВАЖНО: Заети лица, придобили степен на висшето образование, са допустими, само ако са навършили 55 г.

Всяко заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014 - 2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност - КК 4.

ВАЖНО: През периода на изпълнение на проекта лицата могат да се включат последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност и обратното, като за всяко обучение следва да се подаде ново заявление. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и в курс за придобиване на ключова компетентност.

Начин за получаване на услугата

Заявление се подава всеки работен ден, между 8.30 ч. и 17.00 ч по електронен път или на хартия - лично в ДБТ.

Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:

  • копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
  • копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

ВАЖНО: Изискването за легализация на дипломи за висше образование или друг академичен документ, не се отнася за документите и приложенията към тях, с изключение на европейското дипломно приложение, издадено от висшите училища в страните - членки на Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария. Същите трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език от лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи.

Извършва се проверка за съответствие на подадените заявления с условията за допустимост по проекта, след което ДБТ уведомява одобрените и неодобрените кандидати по посочения от тях начин. Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването, се явяват лично в ДБТ за издаване на уведомление, за избор на Доставчик на обучението (ДОб), в което желаят да се включат.

Лицата могат да избират обучаваща институция от посочения на електронната страница на Агенция по заетостта Списък с доставчици на обучение, които ще предоставят професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Изборът следва да бъде в съответствие с Информацията за заети лица, публикувана на сайта на АЗ.

Резултат от предоставяне на услугата

На лицата се предоставят поименни ваучери за включване в курсове за придобиване на професионална квалификация и/или ключови умения, в зависимост от посоченото в заявлението желание.

Приносителите на ваучери задължително сключват договор за обучение с избрания от тях Доставчик. ДОб е длъжен да издаде разходооправдателен документ на обучаемото лице за получената от него сума в размер на 50 % от стойността на ваучера в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за ДДС (ако е приложим).

Срок за предоставяне на услугата

Заявление за получаване на ваучери могат да бъдат подавани до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.